စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း - +၉ ၅ ၆၇ ၄၀၇၀၁၃

ဖက်စ် - +၉ ၅ ၆၇ ၄၀၇၀၀၄

 

ရုံးအမှတ် (၂၆)၊ နေပြည်တော်
 

ဖုန်း - +၉ ၅ ၆၇ ၄၁၀၀၄၆
 
ဖက်စ် - + ၉ ၅ ၆၇ ၄၁၀၁၈၉