စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ (Management Information System - MIS) Software ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပင်စင်ဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၃၄) အဝင်လမ်း ပင်မတံခါးပေါက်အနီးမှ ဝဲဘက်သို့ အရှည် ၄၉၀'၊ အကျယ် ၁၂ '၊ ထု ၈" သံကူ ကွန်ကရစ် လမ်းခင်း ခြင်းလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အပြီးဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

RCF/RFI Assistanceဆိုင်ရာ Technical Meeting အား Video Conference ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်သီတာထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ

(၁၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရံပုံငွေအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် MIS Software Tendering ခေါ်ယူရေးအတွက် လိုအပ်သည့် Tender Bidding Document နဲ့တကွ Work Flow Process များတွင်လိုအပ်မည့် Module များအား ပြင်ပပညာရှင် Working Group Member များနဲ့ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

, , ,

Pages