သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ သေဆုံးလျော်ကြေး ပေးအပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၌ (၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ် ၆၁ယ-၉၉၆၆၅ နှင့် ၃၈ယ-၁၉၅၃၅ တိုက်မိ၍ သေဆုံးသူ ဦးဆယ် (ခ) မောင်ဆယ် (ခ) ဦးဇင် နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုဦး သေဆုံးခြင်းအတွက် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနစ် နာကြေးငွေ ကျပ်သိန်း ၂၀ အား အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ပန်းဇင်ဦး(သမီး)အား မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မွန်ပြည်နယ်ရုံးခွဲတွင် (၁၁.၅. ၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် လျော်ကြေးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။